ANABAPTISTA ÉS BAPTISTA MÁRTÍROK EMLÉKNAPJA

 

Ma (április 4-én), Martin Luther King tragikus halála évfordulóján tartjuk az ANABAPTISTA ÉS BAPTISTA MÁRTÍROK EMLÉKNAPJÁT

Az évszázadok során száz és száz, ezer és ezer anabaptista és baptista keresztény halt meg a hitéért, mert mindennél igazabbnak és fontosabbnak tartották a hit által kapott új életet. Jobban ragaszkodtak Krisztushoz, mint bármi máshoz. Miért? Mert hitük az isteni örökléthez kapcsolta őket, amely erőt, biztonságot és örömöt adott számukra.
Első anabaptista mártírként a svájci Felix Manzot Zürich mellett fojtották vízbe a városi tanács rendelete alapján. Manz művelt emberként kiváló héber-, görög- és latinismerettel rendelkezett, társaival ő alapította Zürichben az első anabaptista gyülekezetet. 29 éves volt, amikor 1527. január 5-én a hitéért megölték. Utolsó útján is Istent dicsérte és prédikált az embereknek.
A 20. század legismertebb mártírja dr. Martin Luther King. A Nobel-békedíjas amerikai baptista lelkész és polgárjogi harcos 1929. január 15-én született Atlantában. A King életét és a modern Amerika képét egyaránt megváltoztató incidens 1955. december 1-jén történt, amikor Montgomeryben egy Rosa Parks nevű afroamerikai varrónő az autóbuszon nem volt hajlandó átadni helyét egy fehér utasnak. King nevéhez fűződik a világ egyik legnagyobb hatású beszéde, amelynek ezt a címet adta: „Van egy álmom…” 1968. április 4-én, 39 éves korában egy orgyilkos végzett vele. Halála napján tartjuk a mártírok emléknapját.
Két kiemelkedő anabaptista reformátorra érdemes még emlékeznünk.
Dr. Hubmayer Baltazár a reformáció anabaptista irányzatának legismertebb alakja. Reformátori életműve alapján Luther, Zwingli és Kálvin mellé sorolhatjuk. Friedburgban született 1481-ben. 1512-ben fejezte be tanulmányait a friedburgi egyetemen, ahol a teológia doktorává is avatták. Írásait mindig ezzel a jelmondattal fejezte be: „Az igazság halhatatlan.” Tanai miatt Hubmayert Bécsbe, az osztrák fővárosba rendelték. Bár királyi menlevél védte, Ausztria katolikus uralkodója, I. (Habsburg) Ferdinánd mégis letartóztatta, és 1528-ban máglyahalálra ítélte, hamvait a Dunába szóratta. Hubmayer 43 évet élt.
Hutter Jakab – Jakob Hutter tiroli anabaptista vezető, a hutteriták alapítója. 1500 körül St. Lorenzo mellett született, Dél-Tirolban. A kalapkészítést tanulta ki és vándorkereskedő lett. Később Spittalban, Karintiában telepedett le. Valószínűleg Klagenfurtban találkozott először az anabaptistákkal, majd az egyik vezetőjük lett. Bibliai vagyonközösségbe szervezte őket, amelyben teljes önellátásra rendezkedtek be. Ezek az udvarházak biztosították a közösség gyermekei számára az oktatást is. Magas színvonalú kézműves munkát végeztek. Legismertebb munkáik a habán kerámiák. Huttert 36 éves korában, 1536-ban máglyán égették el. Tanainak követőit hutterieknek vagy hutteritáknak nevezzük, akiknek 1568-as iskolarendszere az egyik legrégebbi a német nyelvterületen.
Emlékezzünk ezen a napon egyénileg vagy közösségben, csöndben vagy szavakban az elmúlt 500 év azon anabaptista és baptista hithőseire, akik Krisztusban való hitükért nem sajnálták életüket áldozni!
Adjunk hálát bátor hitükért! Köszönjük meg őket az Úrnak, hogy ilyen elődöket adott számunkra!
Imádkozzunk azért, hogy a Szentlélek erősítsen meg minket is igazságszeretettel, krisztusi élettel, mások iránti önzetlen szolgálattal, hogy a mi életünk is útmutatás és bátorítás legyen a következő generáció számára!

 

HOL IMÁDKOZZUNK?

"IMATERMEKET ALAKÍTOTTAK KI A CORVINUS EGYETEMEN

Alapvetően muszlim diákok és munkatársak számára teremtenek megfelelő feltételeket ezzel, de bármely vallás tagjai használhatják az új szobákat.

  Egyáltalán nem ritkaság, hogy egy felsőoktatási intézményben akár kápolna is helyet kapjon, ám ilyesmi egyházi fenntartású egyetemeken jellemző. Most egy szekuláris képzőhely, a fővárosi Corvinus Egyetem is csatlakozott ehhez a körhöz – közleményük szerint elő kívánják segíteni, hogy bármely vallású személy számára biztosított legyen az alkalmas környezet az imádsághoz.

A C épület földszinti 11-es szobáját csak nők, a „Sóház” épület földszinti 19-es szobáját nők és férfiak egyaránt használhatják. A felosztás indoka, hogy a „Corvinus muszlim vallási közösségében” többségben vannak a nők.

A két terem március 20. óta fogadja a vallásgyakorlókat az egyetem nyitvatartási idejében, reggel 7 és este 9 óra között."

Forrás: https://szemlelek.net/corvinus/


 

LEGYŐZNI ISTENT?

Létezhet-e (jó) politika Isten ellenében?

„A kereszténység nem világmegvetésre nevel, hanem […] teljes értelmi, akarati, testi szabadságot szorgalmaz. Igénye a teljes, a bűntől, a világtól, a sátántól, az emberek zsarnokságától mentes szabadság. Csak a legteljesebb demokrácia elég neki.”
Páter Kiss Szaléz [1]

A fenti idézet Kiss Szaléz tragikus sorsú ferences szerzetestől származik, a Gyöngyösön szolgáló, a helyi Kisgazdapártban is szerepet vállaló pátertől, akit a kommunizmus térnyerésének egyik első, 1946-ban szovjet mintára indított koncepciós perének áldozataként tartunk számon. Ha a keresztény alapú szabadságeszme e tömör és egyenes megfogalmazását tüzetesen elolvassuk, hamar érthetővé válik, miért éppen ellene indult el az az eljárás, melyet a későbbi Mindszenty-per előképének is nevezhetünk. Mint cseppben a tenger mutatkozik meg a nyíltan istentagadó kommunista ideológia természete abban, hogy elsőként a keresztény közösség, azon belül is a legnagyobb, a katolikus egyház, valamint a kereszténydemokrata alapon politizáló legerősebb közösség, a Kisgazdapárt ellen fordult szovjet iránymutatással, a korabeli belügyi vezetés közreműködésével.

De vajon miért legyőzendő ellenfél és legyőzhető-e vajon Isten és a benne hívő, szabadságát Tőle eredeztető, Teremtője kinyilatkoztatott törvényeit, önnön töredékességét és istenképűségét egyszerre elfogadó, és hitét a világban is megélni kívánó ember?

Ha abból a keresztény meggyőződésből indulunk ki, hogy Isten a történelem ura, az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, és ha elfogadjuk, hogy Ő az emberi természet megalkotója, valamint a szíveinkbe vésett erkölcsi mérce ősforrása, válaszunk csakis nemleges lehet.

E kiindulópont szerint a legtágabb értelemben vett politika – amely a társadalmak életét szabályozó, írott és íratlan szabályokban és kulturális teljesítményben megnyilvánuló önkifejezési mód, azaz a közösség ügyeinek teljes territóriuma – akkor szolgálhatja rendeltetése szerint a közösség evilági kiteljesedését, ha elfogadja és valósággá is teszi Isten kinyilatkoztatott igazságait. A szűkebb értelemben vett politika, mint a társadalmat érintő sorozatos döntések meghozatalának és gyakorlati érvényre juttatásának terepe ugyancsak nem nélkülözheti azt az igazodási keretet, melyet a bibliai tanítások, köztük főként a judaizmus és a kereszténység alapját egyszerre képező egyetemes erkölcsi törvények, a Tízparancsolat [2] és az újszövetségi felebaráti szeretet parancsa jelölnek ki.

Ez a kiindulópont, tudniillik, hogy Isten van és törvényei örökkévalóan érvényesek, cseppet sem kevéssé bizonyított, mint a létét elvető szekuláris felfogás. Profán módon mondhatjuk azt is, hogy legalább 50% esély mindenképp adható a javára.

Európában azonban ezt a lehetőséget mára diszkvalifikálták. A nemrég elhunyt emeritus pápa, XVI. Benedek az Egyház hanyatlása kapcsán írta a következőket: „A felvilágosodás óta él egy erős irányzat, mely az Egyházat elavultnak tartja. […] A tudományos bizonyíthatóság vált a legfelső mércévé; így pedig – Bultmannál [3] világosan látható – kialakult az úgynevezett modern világkép diktátuma, mely a lehető legdogmatikusabban viselkedik, és Istennek a világba való olyan beavatkozásait, mint a csoda és a kinyilatkoztatás, egyszerűen kizárja. Megengedi, hogy az embereknek vallása legyen, de ezt a vallást a szubjektív szférába utalja […] ám egy olyan vallás, melyet kizárólag szubjektívvá tesznek, elveszíti formáló erejét, s az alany önmagát határozza meg.” [4] Joseph Ratzinger leírja azt a feszítő önellentmondást is, hogy a természettudományokra korlátozódó racionalitás azon végső, nagy kérdéseinkre, hogy honnan jövünk, mik vagyunk, hogyan kell helyesen élnünk vagy mi a rendeltetésünk, bevallottan nem tud választ adni, az csakis a racionalitás egy másik, nem természettudományos szintjén lehetséges...." Tovább...

forrás: https://latoszogblog.hu/aktualis/legyozni-istent/


 

A háború íze

Gyóni Géza 1914-ben írt verse

CSAK EGY ÉJSZAKÁRA...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
        Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek,

Csak egy éjszakára küldjétek el őket;
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
        Csak egy éjszakára:
Mikor siketitőn bőgni kezd a gránát
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad
S véres vize kicsap a vén Visztulának.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket.
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
        Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Ugy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyu omlás, -
Szép piros vitézből csak fekete csontváz.

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
        Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam... feleségem...

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
        Csak egy éjszakára:
Vakitó csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sirva sikoltsák: Istenem, ne többet.

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
        Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
        Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hivná a Krisztust, hogy hivná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
- - Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

 

Jeruzsálemben találkozhat Ferenc pápa és Kirill pátriárka

 

Jeruzsálemben találkozhat Ferenc pápa és Kirill pátriárka

Ferenc pápa közölte, hogy előkészületek folynak egy Kirill orosz pátriárkával való jeruzsálemi találkozó megrendezésére – jelentette a RIA Novosztyi hírügynökség vasárnap Leonyid Szevasztyjanovra, az orosz ortodox Óhitűek Világszövetségének elnökére hivatkozva, aki levelezésben áll a katolikus egyházfővel.

„Nemrégiben – körülbelül egy hete – írt nekem arról, hogy Jeruzsálemben találkozót készítenek elő. Azt mondta, Kirill pátriárkát testvérének tekinti, és teljes az egyetértés közöttük” – idézte a hírügynökség Szevasztyjanovot." 

Miért csökkennek a .hu domain regisztrációk?

 

Szerző: Robot Robi • 2023-03-07

 

"A .hu domain regisztrációk csökkenését tapasztalhatjuk. Vajon mi lehet ennek az oka? Nincs már szükség annyi weboldalra? Kevesebb új blog indul? A magyar domainek veszítenek népszerűségükből? Ennek próbálunk cikkünkben utánajárni.

    Az elmúlt 3 évet szemügyre véve egyértelmű csökkenés tapasztalható a .hu domain regisztrációk számában. Habár nagyobb volt a szakadék a 2021-es és 2022-es évek között, azért az idei adatok is egyelőre csökkenést mutatnak mind a januári, mind a februári eredményeket tekintve. Vizsgáljuk meg részletesen!"

Miért csökkennek a .hu domain regisztrációk? - Rackhost.hu blog

Nick Vuicic meggyőződése

   "A karok és lábak nélkül született, világhírű prédikátor és motivációs tréner, Nick Vujicic hamarosan újra Magyarországra érkezik.

A karizmatikus egyéniség, aki mondanivalójával annyi embert érintett már meg, 2023. március 11-én, szombaton, este 7 órától, a Papp László Budapest Sportarénában lesz hallható. 

Márciusi előadásának témája a hit és a remény, amelyre talán még soha nem volt ekkora szükség napjaink próbákkal teli, reményvesztett világában.

Nick ezen az estén az evangélium örömüzenetét is hirdetni fogja, ezért bátorítunk benneteket, hogy hívjatok el minél több barátot, ismerőst, családtagot az eseményre. "

 Nick Vujicic 2023-ban Újra Magyarországon - Nem Adom Fel Alapítvány

NÉPSZÁMLÁLÁS MAGYARORSZÁGON 2022

Valljuk meg, hogy baptisták vagyunk!

Ezt is megértük!

A JAPÁN MEGBÍZHATÓSÁG JÁRJON RÉSZEGEN!

Japán arra ösztönzi fiataljait, hogy többet igyanak a gazdaság fellendítése érdekében

 Men drinking sake at an izakaya (bar) in Tokyo A fiatalabb generáció kevesebb alkoholt iszik, mint a szüleik - ez a lépés olyan italokból adózott, mint a szaké (rizsbor).

A nemzeti adóhivatal tehát beszállt egy országos versenybe, hogy ötletekkel álljon elő a tendencia megfordítására.

A "Sake Viva!" kampány reméli, hogy előáll egy tervvel, amely vonzóbbá teszi az ivást - és fellendíti az iparágat.

A verseny arra kéri a 20-39 éveseket, hogy osszák meg üzleti ötleteiket, hogy elindítsák a keresletet társaik között - legyen szó japán kedvről, sóchuról, whiskyről, sörről vagy borról.

Fényes jövő áll mögöttük!

forrás: Japan urges its young people to drink more to boost economy - BBC News

 

68.000 ember hallgatta az evangéliumot Rio De Janeiro-ban

Emberek tízezrei hallgatták szombat este ( 2022. 06.11.)  Rio de Janeiróban a Copacabana Beach-en Franklin Graham evangélista üzenetét Isten szeretetéről.

Graham, aki a Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) és a Samaritan's Purse humanitárius alapítvány elnöke és vezérigazgatója, egy Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy több mint 68 000 ember vett részt az Esperança Rio, vagy a "Remény" Rio-n.

(fotók: BGEA)


 

SZÉP ÚJ VILÁG

Milyen lesz a XXI. század családfenntartója?

Ez a férfi egy kitalált karakter vett feleségül.
Egy babát, vagyis hologram nőt.

Ott őrzi a vitrinében. Beszélget vele.
Együtt mennek vacsorázni.

Mármint a férfi eszik, a hölgy nézi...
Akihiko Kondo becsületesen kitalált kapcsolatát egy hatalmas iparág szolgálja ki Japánban.
Cél: a buzgó rajongói kultúra vágyainak kielégítése.


forrás: https://www.bbc.com/news/stories-49343280

További cikkeink...

  1. LELKIBICSKA

Alkategóriák