A világ legjobb egyetemei 2021

Közzétették a világon működő minősített egyetemek rangsorát.

A Szegedi Tudományegyetem az 501-510 között van.


 

Felülvizsgálják a szobrok létjogosultságát?

Ellenőrizni kell az összes londoni és manchesteri szobrot rabszolgasági kapcsolatok szempontjából.

"Vezetőik szerint az Anglia és Wales, valamint London és Manchester egész Munkaügyi Tanácsának szobrát megvizsgálják a rabszolgasághoz és az ültetvénytulajdonosokhoz való kapcsolódás szempontjából.

    Sadiq Khan, londoni polgármester azt mondta, hogy a város szobrait - beleértve az utcaneveket, a középületek és plakátok nevét - a Bizottság felülvizsgálja annak biztosítása érdekében, hogy azok tükrözzék a főváros sokféleségét, azzal a céllal, hogy eltávolítsák azokat, akiknek rabszolgasággal kapcsolatosak. " A Lives Matter" tüntetők ledöntötték Edward Colston rabszolgakereskedő szobrát Bristolban

Manchesterben a Tanács bejelentette az összes manchesteri szobor városi szintű áttekintését, „hogy megértsék történetüket és összefüggéseiket”. Luthfur Rahman tanácsos elmondta, hogy a nyilvánosság tagjait is felkérik a "kritikus" szobrokra vonatkozó javaslatokra.

...A manchesteri városi tanács nyomást gyakorol Sir Robert Peel szobrának eltávolítására a Piccadilly Gardens-ből. Több mint ezer ember  írt alá petíciót,  amelyben kérte a kettős brit miniszterelnök emlékművének - aki a nagy-manchesteri Bury-ben született - emlékművének eltávolítását azzal az indokkal, hogy apjáról ismert, hogy a  rabszolgaságot támogatta."

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/09/sadiq-khan-orders-review-of-all-london-statues-for-slavery-links


 

NYILATKOZAT

Édesanya és édes anyanyelvünk. Duna, Tisza, István király, Hunyadiak, Kossuth, Petőfi és Kölcsey. Kolozsvár, Szabadka, Kassa és Munkács… Magyarok és magyar történelem. Küzdelem, értékek, hősök és emlékek. Mindez összeköt bennünket.

Mi, magyar baptisták is részesei vagyunk népünk történelmének. A XVI. századtól kezdve elődeink, az anabaptisták, majd a XIX. századtól kezdve a modern kori baptista gyülekezeteink hitükkel, szolgáló életükkel, nemzetközi kapcsolataikkal Isten áldását igyekeztek továbbadni népünknek. Bennünket is fájdalmasan érintett a 100 évvel ezelőtti trianoni békediktátum okozta szétszakítottság, hisz az addig egységes magyar baptista közösség nagyobbik része más nemzetek baptista szövetségeihez került, és újra kellett építeni a lelki és a közösségi életet. Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt száz év viharai és változásai közepette is megmaradtak ezek a közösségek, sőt újak jöttek létre a világ számos pontján. A Magyar Baptisták Világszövetsége 1992-es megalakulásával azt a hitet és közös törekvést jelenítette meg, hogy bár az államhatárok elválasztanak bennünket, de Krisztusba vetett hitünkben és magyarságunkhoz való ragaszkodásunkban egyek vagyunk, egymást támogatjuk.

Most, amikor a 100 évvel ezelőtti nemzeti tragédiára gondolunk, azért imádkozunk, hogy Isten tartsa meg népünket, segítse határokon átnyúló lelki és közösségi törekvéseinket, és áldja meg magyar nemzetünket. Bennünket, magyar baptistákat pedig tegyen „sóvá és világossággá”. Azaz értékhordozóvá, értékek megőrzőivé, és útkereső világunkban igazodási ponttá. Az evangélium által élő és azt bátran hirdető hívőkké. Olyan emberekké, akikről Jézus Krisztus így beszélt:

 „Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Máté 5,15–16)

A Magyar Baptisták Világszövetségének elnöksége:

Dr. Gergely István elnök (USA)

Pardi Félix alelnök (Erdély)

Papp János alelnök (Magyarország)

Durkó István főtitkár (Magyarország

https://www.baptist.hu/2020/06/nyilatkozat/?fbclid=IwAR3Wrfzmcv_Log_ioEn-FC64SsQ34he7JZQXwJ_sKvKYzjTcXTCr3tCT_Ks


 

AZ EMLÉKEZÉS SZABADSÁGA

PÜNKÖSD 2020

MEGSZENTELŐ LÉLEK

  

 „Pünkösd fn A húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep.” 
( Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972)

„Ekkor előállt Péter, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk…”
( Apostolok cselekedetei 2:14)

 

Ez már más hang volt.

Nem az, amelyik hősködve hirdette a többi tanítvánnyal szemben, hogy ő bizony az életét is odaadná a Mesterért. Emberi buzgólkodásában bizonyítva „szent” odaszánását, a Getszemáni- kertben hirtelen ötlettől vezérelve le is vágta a főpap szolgájának fülét. Így érthető, hogy miért kellet égre-földre esküdöznie a főpapi udvarban, amikor egy szolgálólány meggyanúsította a Jézus iránti elkötelezettséggel.

  Ez a férfi, aki szitkozódva bizonygatta azt, hogy semmi köze a lefogott rabbihoz, Pünkösd napján bátran felállt, szembenézett hallgatóival, és szentbeszédet intézett hozzájuk. Valódi, szent beszédet. A Mindenható, prófétákat megszólító és elhívó, speciálisan speciális küldetésűre formáló Isten számára is szép, igaz, meggyőző és működőképes beszédet.  Mintha szíven találta volna a tömeget az egyszerű halász világos mondanivalója: „"Térjetek meg, és merítkezzetek be valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (Apcs. 2:38) Már nem félt, és nem szégyellte magát. Nem akart elbújni, és nem bizonygatta bölcsnek látszó értelmezésekkel korábbi szégyenteljes kudarcát. Zengő, tiszta és csalafintaság nélküli hangon - mint aki már tudja, hogy hová, kihez tartozik – megdöbbentő lelki erővel hirdette az igazságot.

Azon a napon a Lélek elpecsételő és fertőtlenítő, égető és tisztító beavatkozása eredményeként csaknem 3000 ember lett Krisztust követő tanítvánnyá. Több ezerszeres hatékonyság.                                                                                                                          

Ha engedelmeskedünk Szentléleknek, bennünket is elvezet az igazság megismerésére és vállalására egyaránt. Egyre teljesebben mutatja meg az Atyát, az Ő szeretetének mélységét és magasságát, szélességét és hosszúságát: Krisztus áldozatának mértékét. Meglátjuk az általa elhárított óriási veszélyt, mely fenyegetett bennünket a kárhozat könyörtelen hatalma által.

 Szentlélek elvezet bennünket az emberek egyre átfogóbb és valóságosabb megismerésére is. „…bemegy egy hitetlen vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt mindenki megvizsgálja, és így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van ( 1 Kor.14:24-25) Elég egy Lélek által „szervezett” beszélgetés, és egészen más megvilágításban látjuk  mások megtérését, odaszánását vagy küzdelmeit.

  Igazság Lelke bemutatja nekünk embertársainkat, mint drága gyöngyöket, akiket a felismerhetetlenségig bevont a bűn sara, s megfosztott gyönyörködtető tündöklésüktől. Láthatjuk őket, mint olyanokat, akiket a Krisztus vére tisztára mosott, s akikért az Atya vérző szíve felajánlotta váltságul Egyszülött Fiát. Lélek világossága odavezet bennünket újjászületett testvéreinkhez, és feltárja nekünk bennük azt, ami örök értékű és felbecsülhetetlen mennyei kincs: gyermeki mivoltunkat Krisztus bűnbocsátó ereje által. Általa tudjuk és valljuk: zarándoktársak vagyunk, egy drága örökség várományosai, akik reménykedve és várakozással tekintenek a halál utáni jövőbe.

Ám Szent Lélek hozzásegít bennünket e világ természetének jobb megismeréséhez is. Elmagyarázza nekünk, hogy mind az, ami csalóka bűbáj, színpompás délibáb, hiábavaló álomkép: hiúságok hiúsága. Leleplezi előttünk e világ fejedelmének martalócait, ügynökeit, menedzsereit, és bemutatja őket, mint falánk, gátlástalan, mindenevő mocskos lényeket. „Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket.” ( Mt. 7:6). Segít távolt tartani magunkat azoktól, akik az élő hit értékeit csak dagonyázni és csámcsogni tudják.

Ő folyamatosan több és több igazságra vezérel bennünket, miközben megnevezi bennünk és körülöttünk a tévedést és a hamisságot. Elénk tárja a mennyeit, hogy mindig lássuk a legfőbb jó felcserélhetetlen és összetéveszthetetlen szépségét. Betölt bennünket őszinte, időtálló lelkesedéssel, melyet sem földi ármány sem pokoli füst nem tud elfojtani. Erő Lelkévé válik bennünk, és képessé tesz arra, amiről korábban úgy gondoltuk, hogy számunkra, egyszerű, hétköznapi hívők számára lehetetlen. Hűséges sáfáraivá válunk talentumainknak, adottságainknak, és tiszta lelkiismerettel gyűjtögetjük mennyei kincseinket.

Mozgató, életet adó Lélek. Olykor hibáztató Lélek, olykor vigasztaló. Némely helyzetben ünneplő, más esetekben megszégyenítő. Előfordul, hogy tapsra serkentő, de az is, hogy térdre rogyasztó. Adott esetben teljesen átlagos, különleges esetben rendkívüli. Istenhez kényszerítő és Istenhez hívogató. Annyira ismerős, és szinte teljesen titokzatos.

Alázattal, bűnbánattal, tisztelettel gondolhatunk rá, mert nem akármilyen lélek.

Szent, Örökkévaló Lélek.

 

Tisza Attila

Hegyi András CSAK TÖPRENGEK

 

Ezekben a világméretű koronavírusos napokban eltöprengek azon, hogy vajon nem csupán arról van-e szó, hogy a Mindenható Isten minden ember tudomására akarja hozni, - főleg a szuper-gazdag világméretű multiknak, - hogy mégsem ők mindenhatók? Az emberek pedig nem csupán „alapanyagok”, akiknek az izomerejét, alkotó képességét matematikai módszerekkel ki lehet számítani, és gazdálkodni vele a profit érdekében. Ők Isten teremtményei, akiket egyenként ismer és számon is tart. A tömegekbe tömörülnek, akkor se reklámokkal bombázandó potenciális vásárlók, akiknek a leendő szemétbe csomagolt szándékoltan rövidéletű kütyüket nyakukba lehet zúdítani. Mégpedig ha szükségük van rá, ha nincs. A föld, és annak erőforrásai sem arra valók, hogy szupertechnikával kiszipolyozva szuper-gyorsan gazdagodjanak a szuper-gazdag szupervállalatok igazgatósági tagjai.

Az emberek közízlését és közgondolkodását formáló modern, cseppfolyós és zavaros „szellemi” és ideológiai műhelyeknek is üzen az Isten. Azoknak, akiket Babits a „Vakok a hídon” című versében így jellemez: „üres szemgolyójuk / szanaszét tekint, / faruk meg feltolva / a zord égnek int”. - Soha nem a bankok, a Tv sorozatok, a hippik, a narkósok, a melegek, és nem is a Hollywoody playboy sztárok tették boldoggá az embereket, hanem a szorgalmas, kérges tenyerű családapák, az okos melegszívű édesanyák, a bölcs nagymamák és nagypapák, valamint az erkölcsi alapokon álló pedagógusok. Kár őket kigúnyolni, mert értékük ettől független, és szilárdabb alapokon nyugszik: az igazságon és a jóságon, mint amit kifigurázással meg lehetne ingatni. Míg az övék csak undort keltő és mérgező, addig emez egészséges lelkű társadalmat nevel. Mosolygós gyermekekkel és gerinces fiatalokkal gazdagítja a nemzeteket.

A tudósoknak azt üzeni, hogy nincs hatalmuk a létező anyagi és nem anyagi világ fölött, nem is rendelkezhetnek vele, mert nem ők a tulajdonosai. Ez teljesen független attól, hogy mit és milyen mértékig ismernek meg belőle. Sőt ez szabja meg tudomány legitimitását és irányát is. Nem tehetnek meg mindent, ami tetszik nekik, vagy elvárnak tőlük, mert nincsenek fölötte a létező világ - Isten által meghatározott -törvényeinek. Ők maguk se arra valók lennének, hogy kiszolgáljanak világméretű gonosz és ostoba politikai gyűlölködéseket rakétákkal, vegyi fegyverekkel és szuper-gyors kibernetikai eszközökkel. A tehetséges fiatalokat előbb erkölcsi lénnyé kellene nevelgetni, és csak azután doktori címet adományozni nekik, és beengedni őket a laboratóriumokba. A mindennapi kenyér pedig napról-napra Isten gondviselő hűségének adománya, a családok asztalára, nem pedig a szemétbe való. Nem kell ahhoz a világ másik végéről repülőgéppel, kamionnal hozni valami különlegességet, hogy jóllakjunk. Ott van az ennivaló a kertünkben. És nem kell világgá menni, hogy valami szépet lássunk. Nézzünk szét, és lássuk meg a kicsiny ibolyát a kertünkben a lábunk alatt, ahol a hangyák mióta a világ, okosan és szépen dolgozgatnak. Halljuk meg a méhek dongását és a pacsirták énekét, - ez ingyen van. Semmi extra nem kell hozzá, csak egy kis csend. A betegeken pedig nem pénzt keresni kell, hanem gyógyítani őket. Ők is emberek.

A világjárvány nem azért világméretű csapás, mert ha a nagyjából fehér fajú Európát és Amerikát elkerülte volna, és csupán a szegény ázsiaiakat meg afrikaiakat tizedelné, akkor szemforgató politikai és tudós nyilatkozatokkal, némi alamizsnával napirendre lehetne térni fölötte? A Tv előtt üldögélő öregek kicsit cöcögnének, és ezzel el is lenne intézve. De hát, New-York? Ahol néhány éve a kettős tornyok kártyavárként órák alatt összeomlottak?..., a mai napig az ENSZ karrierista hivatalnokai alázatos szolgái a multiknak? Ha aztán mégse lehet a kórházakból elszállítani a hullákat, mert már annyi van?... meg már szaguk van!..., és hogy az egymással évszázadok óta torzsalkodó, irigykedő Európa nagyvárosaink utcái is kiürültek? Efölött már nem lehet csak úgy átsiklani.

És nem az egyházaknak akar valamit üzenni az Isten? Hogy az Ő igazságai nem kiszárítandó agyonbonyolított fóliánsokba és szuperszámítógépekbe való tanok, hanem az élet kenyere. Az ige nem bunkósbot vagy bumeráng, amit érdekek szerint ide-oda hajigálni lehet, hanem Lélek és élet, amellyel Isten az őseredeti meg az eljövendő és örök Rendet alakítja. Az evangélium pedig nem valamiféle „missziós” árucikk, amit a szórakoztató ipar reklámkacatjaiba kellene csomagolni, mert különben kevés rá a vevő. A lélekmentés nem szakma, hanem csoda. De Istené és nem az emberé. Nem kell üdvösséggyártó üzemeket építeni ahhoz, hogy terjedjen, elég hozzá a szent élet. A szenteket pedig nem lehet tréningezésekkel kiesztergálni, mert azok a felülről való Lélektől növekednek és szaporodnak csak úgy magától. A gyülekezeteken pedig nem csoportdinamikai módszerekkel kell kísérletezgetni. Hiszen az nem egy bárgyú tömeg, amit a rátermetteknek kell állandóan szervezni és fanatizálni, hogy a híressé váltak legitimációja rendben legyen. A hívők nem alattvalói sem a püspököknek sem a világhírű evangélistáknak. Ők Isten megváltott gyermekei és eljövendő országának polgárai. Nem tökéletesek, tehát nem hízelegni kell nekik, mert attól csak megromlanak. Tanítani kell őket az Isten akarata szerinti életmódra, mert annak van értelme és jövője. És csak azok tanítsanak, akik maguk is így akarnak élni.

A fiataloknak azt üzeni, hogy a ne higgyenek minden léleknek, hanem vizsgálják meg, hogy azok Istentől vannak-e (1Jn 4:1-7)? Ez az intelem rájuk is vonatkozik, sőt velük kapcsolatban is. Az öregeknek pedig, hogy a múltban szerzett érdemeik ugyancsak e kritérium alapján mérendők. Még ha megállna is, nem ez az üdvösségük alapja, hanem kizárólag az Isten kegyelme. De a holtig tartó hűségük nem mögöttük, hanem még előttük van nekik is (Jel 2:10). A korosztályok egymásnak feszülésének pedig semmi helye a Krisztus gyülekezetében. Annál inkább a Krisztus befogadó lelkületének (Rm 12:9-21).

Nem tudom ezekre a kérdésekre a választ, csak töprengek. És ha valahol élet sarjad, vagy már a gyümölcse is pirosodik, azt nem „megvenni” kell, vagy kitaposni gyűlölködő parlamentekben vagy egyházi üléseken, hanem óvni, védeni, szeretgetni. Mert az élet Istentől való és tulajdonjogilag is az Övé! Ő fogja kegyelmével öntözgetni, igéjével nevelgetni, irgalmával szeretgetni, és az örökkévalóság megérkezésére be is érlelni. Ezt pedig nem kezdheti ki semmiféle vírus. Az viszont nagy kérdés, hogy a mai időkben az események által is megszólaló Istent mi emberek egyáltalán megértjük-e?

Elmondott egykor az Úr Jézus egy példázatot olyan szőlőmunkásokról (Mt 21:33-46), akik - amikor a gazda a termésért küldött, - a vincelléreit bántalmazták, megkövezték. Ő azonban olyan türelmes és nagylelkű volt, hogy hosszú ideig úgy tett, mintha mi sem történt volna. Azzal folytatta, hogy - szinte érthetetlen bizalommal - végül saját Fiát is odaküldte, de őt is megölték, sőt kidobták a szőlőn kívülre. Hallgatói megértették, hogy róluk van szó. Isten tulajdon népe és az Ő viszonyáról. Mi mai új Isten népe, vagyis (volt) keresztények pedig azt gondoljuk, hogy Istent onnan, ahol valami jelentősről lenne szó: kifelejthetjük, kiszervezhetjük, vagy vágyaink szerint átformálhatjuk, nevére hivatkozva bármit megtehetünk - következmények nélkül. Ez nem igaz! Az nem szükségszerű, hogy mi egyáltalán vagyunk, de Isten Van! És Ő marad is! Mert Ő nem por és hamu mint mi emberek (Zsolt 103:14) akiket előbb-utóbb elfúj a szél. Hanem a Sionban lévő örök Szikla (És 28:16). Ez a Szikla rendíthetetlenül Van ezekben a napokban is, sőt marad is: mégpedig örökkön örökké!

Mi meg ma se tudunk okosabbat, mint összetört szívvel, igaz bűnbánattal odajárulni az Ő színe elé, mert igen-igen irgalmas Isten az Úr, szeretete és hűsége nagy, megbocsátja még a hitszegést és a vétket is (Jóel 2:12-17,  Jer sir 3:22-42). Húzódjunk csak közel hozzá, mert ott jó. Itt biztonságban vagyunk.

KINEK VAN IGAZA?

John MacArthur az imaházak törvény és szabályzatok ellenére való megnyitásáról

johnmac.png   "...A Rómabeliekhez írott levél 13. fejezetében Pál apostol ezt mondja: „Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van Istentől rendeltetett.” (Róma 13:1). Péter ezt írja „Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak…” (1Péter 2:13-14). Hallottam embereket úgy vélekedni, hogy „ez alkotmányellenes”. Ez elhanyagolható, teljes mértékben elhanyagolható. Amikor a kormány azt mondja, hogy valamiben engedelmeskedjetek és ez mások fizikai épségét szolgálja, akkor azt teszed, mert éppen ez az, amit a keresztyének tennének. Nem vagyunk lázadók és nem vagyunk ellenszegülők, nem fitogtatjuk a szabadságunkat más egészségének a kárára.

Hogyan hátrálhatunk ki az elől, hogy Krisztus szeretetét továbbadjuk másoknak? Figyeld csak meg, Jézus jött és gyógyította a betegeket, gyakorlatilag száműzte a betegséget Izraelből. Ő igazi Gyógyító. A legutolsó dolog, amit Jézus Krisztus gyülekezete akarhat az, hogy felelőtlenül éljen és megbetegítsen bárkit is vagy bárki halálát okozza. Nem tehetjük ezt, tartózkodjatok tehát mindettől.

Ismét mondom, nagyon tisztán látható a helyes hozzáállás, olyannyira, hogy ha visszamegyünk az 1600-as évekbe Richard Baxter nagyszerűen fogalmaz egyik könyvében: „Ha a tisztségviselő” – ahogyan ő nevezi – „azt kéri, hogy egy járvány miatt ne gyülekezzetek, akkor nem gyülekeztek. Másrészről, ha a tisztségviselő arra kényszerít, hogy ne gyülekezzetek a keresztyének üldözése miatt, akkor mindenáron gyűljetek össze.”

Úgy gondolom ez az elválasztó vonal, ez a meghatározó."

https://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/2020/05/20/gyuljunk_vagy_ne_gyuljunk?utm_source=bloghu_megosztas&utm_medium=facebook_share&utm_campaign=blhshare&fbclid=IwAR1N7Ydd2h0nvaNbxGmhWaoM3CvuDWKHnER2Oc0AnDguo0LmOCAPtNuKLug

HOLNAP

"A COVID-19 járvány jövője, avagy a pandémiás influenza tanulságai 2. rész

A korábbi influenzajárványok legfontosabb tanulságai

   Az 1700-as évek eleje óta bekövetkezett nyolc fő pandémiának a döntő többségében nem alakult ki egyértelmű szezonális minta. Hét világjárvány esetében tapasztaltak egy korai csúcsot, amely jelentős emberi beavatkozás nélkül néhány hónap alatt eltűnt. Ezt követően hét világjárványnál tapasztaltak körülbelül 6 hónappal az első csúcs után egy jelentős második csúcsot is. Néhány pandémiánál a kezdeti hullámtól számított 2 éven belül kisebb hullámok alakultak ki. Egyes területeken, különösen Európában, a járvány okozta mortalitás (a fertőzésből adódó halálozási arány) a második évben magasabb volt.

Ezeknek a pandémiáknak a lefolyását a vakcinázási kampány nem befolyásolta lényegesen, kivéve a 2009-2010-es H1N1 világjárványt. A 2009-2010-es világjárványt követően az H1N1 influenza A törzs továbbra is szezonálisan kering a H3N2 influenza A törzs mellett.

A múltbeli influenzajárványok megfigyelésének kulcselemei-, amelyek betekintést nyújthatnak a COVID-19 világjárványba- a következők:

A világjárvány hossza valószínűleg 18-24 hónap lesz, mivel az nyájimmunitás fokozatosan alakul ki az emberi populációban. Tekintettel a SARS-CoV-2 átvihetőségére, a lakosság 60-70%-ának immunitással kell rendelkeznie ahhoz, hogy elérje a nyájimmunitásának azt a kritikus küszöbét, ami megállítja a pandémiát.

Ezt komplikálhatja az a tény, hogy még nem tudjuk a természetes SARS-CoV-2 fertőzés ellen kialakuló immunitás időtartamát (néhány hónap vagy akár több év is lehet) és mértékét.

A járvány lefolyását a vakcina is befolyásolhatja, azonban az oltás valószínűleg nem lesz elérhető 2021-ig."

https://www.efmiek.com/l/pandemia/?fbclid=IwAR1oK4cCEOt4Crlslr6Bw2qE5HaIVW46SCfhuYQnLAQzFU9qbP70zeh2WZc 

KIS ÁTVERÉS

"A koronavírus megfékezése érdekében a dél-koreaiak nem vehetnek részt nézőként a sporteseményeken, mégis megtöltötték a stadionok üres székeit - nem is akárhogyan!

 Elindult a héten a baseball-szezon Dél-Koreában. Bár az izgatott rajongók személy szerint nem lehettek ott és nem buzdíthatták kedvenc csapatukat, mégis tömve volt az Incheon Happy Dream Ballpark lelátója. A rajongók molinóra voltak nyomtatva, azt feszítették ki a széksorok között, sőt, még arra is ügyeltek, hogy a figurákon legyen arcmaszk. Ennek a kezdeményezésnek köszönhetően a játékosok is érezhettek egy kis támogatást."

http://baptinfo.hu/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit

MEGTANULTUK?

 Hárfás Zsolt    A VILÁGJÁRVÁNY TANULSÁGAI

" Néhány hónappal ezelőtt még senki sem gondolta, hogy a koronavírus-járvány miatt alapjaiban változik meg az életünk. A nanométeres mérettartományból hirtelen ránk szakadt fenyegetés rávilágított arra, hogy mennyire sebezhető és törékeny a világ, amelyben élünk. Egyúttal arra is, hogy a világjárványhoz hasonló globális problémák, mint amilyen a klímaváltozás ügye is, csakis globális összefogással oldhatók meg. Van azonban még egy fontos tanulság. A nemzetek közötti szolidaritás szép példái mellett kénytelenek voltunk ismét szembesülni azzal, hogy a kritikus helyzetekben mindenekelőtt magunkra számíthatunk.

 A járvány ugyan jelenleg háttérbe szorította, ettől függetlenül azonban továbbra is ténykérdés, hogy az éghajlatváltozás a világ egyik legnagyobb kihívása, amelyre politikai, gazdasági és egyéb érdekektől függetlenül a világ országainak azonnali és felelős választ kell adnia. Már csak azért is, mert a klímaváltozás egyik következményeként újabbnál újabb járványok üthetik fel a fejüket. A szakmai előrejelzések azt mutatják, hogy globálisan összehangolt lépések nélkül nem lehet elkerülni az éghajlatváltozásnak az eddigieknél is sokkal súlyosabb, drámaibb következményeit. Az időjárási anomáliák sokasodásával emberek millióinak az élete kerül veszélybe."

https://demokrata.hu/tudomany/a-vilagjarvany-tanulsagai-240077/

KI A FELELŐS A HÁBORÚÉRT?

" Publikációt jelentetett meg Heiko Maas német külügyminiszter a Spiegelben, Andreas Wirschinggel, a müncheni Legújabbkori Történelem Intézetének vezetőjével – írja szemléjében a Mandiner.

 Háború – Wikipédia  Ebben úgy fogalmazott, hogy „aki kétségbe meri vonni Németország kizárólagos felelősségét és más népeket is bűnösnek tart, az az áldozatok emlékét sérti meg”. A Nincs politika történelem nélkül c. cikkben a német külügyminiszter elismeri, hogy a tegnap 75 éves, a náci Németország felett aratott szövetséges győzelem az igazságtalanság legyőzése volt, „egy olyan igazságtalanságé, mely 40 millió ember életét követelte”. Heiko Maas szerint Németországnak hálásnak kell lennie azoknak, akik a nemzetiszocializmus ellen harcoltak. „A háború kezdete nem köthető máshoz, mint a Lengyelország elleni német támadáshoz” – fogalmazott a külügyminiszter.

Maas ezzel reagált azoknak a kijelentésére, akik a Molotov-Ribbentrop-paktum aláírásának köszönhetően egyenrangú háborús bűnössé teszik a Szovjetuniót a náci Németországgal. Audronius Ažubalis korábbi litván külügyminiszter nemrég például kezdeményezte, hogy szeptember 17-ét, avagy a Vörös Hadsereg 1939-es Lengyelországba vonulásának napját nevezzék ki a „Szovjetunió Európa elleni agressziójának” napjává."

https://neokohn.hu/2020/05/09/heiko-maas-csakis-nemetorszag-felelos-a-haboruert-es-a-holokausztert/

További cikkeink...

  1. KORONAVÍRUS

Alkategóriák